RSS

Kategori arşivi: Ergonomi Bilimi

Örgütsel Ergonomi

Örgütsel yapıları, politika ve süreçleri dahil olmak üzere sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenir.
Bilginin önemindeki artış ile teknolojideki hızlı gelişmeler, günümüz iş hayatında makine-insan ilişkisinin artmasına neden olmuştur. Makine-İnsan ilişkilerindeki bu trend mevcut ilişkiyi en iyi şekilde uyumlaştırma ile geliştirmenin gereğini hissettirmiştir.
Günümüzde iş organizasyonları kıt kaynaklarını rasyonel şekilde kullanıp verimli ve etkin olmak amacıyla stratejik bir unsur olarak ifade edebileceğimiz işgören-iş ilişkilerini bilim ve teknolojinin verilerine göre düzenlemek durumundadırlar. Bu noktada ergonomik çalışmaların ve ergonomi
bilgisinin işgörenler, işletmeler ve toplum açısından önemi açıktır.
Ergonomi işgören-iş uyumunu sağlamada önemli katkılar yapabilecek bir disiplindir. Salt olarak bireysel ve neticede örgütsel verimlilik ile etkinliği arttırmayı amaçlar.

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: 10/05/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler:

Fiziksel Ergonomi

Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik, antropometrik (İnsan Vücudunun Boyutlarıyla İlgilenen Bilim Dalı), fizyolojik ve biyomekanik karakteristikleriyle ilgilenmektedir.
Fiziksel Ergonomi Şu Konularla İlgilenir

  Fiziksel çevrenin tasarımı
  Gürültü
  Aydınlatma
  Titreşim
  Isıtma ve havalandırma
  Kimyasal zararlılar
  Sağlık ve Güvenlik tasarımı;
  Yaralanma riskleri ve kontrol
  El ile taşıma
  Koruyucu araç gereç
  Performans modelleme
  Vücut konumunun incelenmesi
  Uzanma mesafesi
  Mühendislik antropometrisi
  Ekran önü çalışmalar
  Robotlar ve insanlar
 
Yorum yapın

Yazan: 09/05/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler:

Bilişsel Ergonomi

Bilişsel ergonomi insanlar ve sistemin diğer öğeleriyle etkileşimleri açısından algılama, bellek, mantık yürütme ve motor cevap gibi mental süreçlerle ilgilenmektedir.
Bilişsel ErgonomiBoyutları

Bilişsel Ergonomi(Makale için tıklayınız)

 
Yorum yapın

Yazan: 08/05/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler:

Enterdisipliner

Ergonomi enterdisipliner bir alandır. Temel bileşenleri

  anatomi,
  fizyoloji,
  psikoloji,
  mühendislik,
  tasarım
  yönetimdir.

Enterdisipliner bir alan olan ergonominin fiziksel ergonomi, bilişsel ergonomi ve örgütsel ergonomi olmak üzere 3 ana başlıkta toplanabilir.
Ergonomi insanları en yüksek düzeyde üretken, doyumlu, ve güvenli hale getirmek üzere ürün, donanım ve sistem tasarımı ile ilgili en iyi yöntemleri bulmaya çalışır.

 
Yorum yapın

Yazan: 07/05/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler:

Ergonominin Hedefi:

Genel olarak ergonominin hedefleri dört başlık altında incelenebilir;

a-) İnsan ve Ekonomi:

İnsani ve ekonomik amaçları göz önünde bulundurarak insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin bilinmesi , bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin sağlanmasıdır.

b-) Sağlığın Korunması:

Sağlığın korunması, çalışma koşullarından ileri gelen iş kazaları ve meslek hastalıkların önlenmesi ve/veya azaltılmasını sağlamaktır.

c-) Sosyal Uygunluk:

İşin sosyal açıdan insana uygunluğu, insanın toplumsal yaşamda üstleneceği roller için önem arz eder. İnsanın yaşamını toplumsal yapı içinde sürdürebileceği ortamın sağlanması ve bireyler arası ilişkilerin özendirilmesi sağlamaktır.

d-) Teknik ve Ekonomi:

İnsan-makine sisteminin fonksiyonel açıdan doğru biçimde düzenlenmesi, bu tür sistemlerin performans yeteneklerinin sürekliliğinin sağlanması ve insanların sistem içinde ekonomik açıdan en doğru biçimde görevlendirilmesini sağlamaktır.

 
Yorum yapın

Yazan: 06/05/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler:

Ergonominin Yoğunlaştığı Projeler

  Fiziksel boyut ve biçim (antropometri ve biyomekanik)

  -Fiziksel gereksinimler (fizyoloji ve biyoloji)

  -Vücut ritimleri (kronobiyoloji)

  -İnsan girdi karakteristikleri (fizyoloji, duyusal psikoloji, fizik)

  -Bilgi ve karar (grafik tasarım, psikoloji, bilişim bilimleri)

  -Çevresel tolerans (biyoloji, psikoloji, adli)

  -Veri toplama, sağlama ve analizi (istatistik, iş yöntemleri, grafik tasarımı)

  -Çalışma ve iş süreçleri (tasarım, mühendislik, yönetim, psikoloji)

  -Kültür ve güdülenme (psikoloji, sosyoloji)

  -Sistem tasarımı (sistem tasarım ilkeleri, afet çalışmaları)

 
Yorum yapın

Yazan: 02/05/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler:

Ergonominin Uğraş alanları

1. İnsan – makine sistemine ilişkin fiziksel konular
2. İnsan – makine sistemine ilişkin kavramsal konular
3. İşyeri tasarımı ve iş alanı yerleşimi
4. Fiziksel çevre
5. Psikolojik çevre
6. Görev tasarımı seçme, eğitme

 
Yorum yapın

Yazan: 18/04/2011 in Ergonomi Bilimi

 

Etiketler: